Wat is de resultaatmeter?

De Borgingscommissie houdt geïnteresseerden op de hoogte over de uitvoering van het Energieakkoord. Hiervoor is een dashboard ontwikkeld, een grafische weergave van de globale voortgang.

Huidige status

Op het dashboard van de Borgingscommissie staat naast de afspraken-gestart-meter ook de resultaatmeter. In de resultaatmeter is te zien welke maatregelen per domein in dat jaar zijn voorgenomen en vastgesteld. Ook is te zien welke van de resultaten inmiddels helder en concreet zijn omschreven. Deze ‘vastgestelde resultaten’, bijvoorbeeld een energiebesparingsfonds, beogen burgers en bedrijven aan te zetten tot de uitvoering van onderdelen van het Energieakkoord, in dit voorbeeld investeringen in energiebesparing. De lijst met vastgestelde en voorgenomen resultaten wordt elk jaar voor 1 mei aan de rekenmeesters overhandigd en in de Nationale Energieverkenning  (NEV 2016) doorgerekend.

De wijzer laat zien hoeveel resultaten er per domein en hoeveel resultaten per domein zijn vastgesteld. In de resultaatmeter zitten op dit moment 138 resultaten waarvan er intussen 124 `zijn vastgesteld.

Categorieën resultaten

De resultaten uit het Energieakkoord delen we in vijf categorieën in:

Begin van elk kalenderjaar spreken de verantwoordelijke trekkers met de rekenmeesters per cluster of domein over de resultaten om deze zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) mogelijk te formuleren. De rekenmeesters berekenen dan de effecten hiervan in de jaarlijkse NEV.

Vastgestelde en voorgenomen resultaten

De Borgingscommissie Energieakkoord beschouwt een resultaat als vastgesteld als de uitvoering is gestart. Een vastgesteld resultaat krijgt in het dashboard de kleur groen en een link met een publicatie.

Naast vastgestelde resultaten zijn er ook voorgenomen resultaten. Dit zijn resultaten die beloofd worden en vooraf gaan aan de vaststelling en uitvoering ervan.
In het dashboard hebben de voorgenomen resultaten de kleur geel. De redenen dat voorgenomen resultaten nog niet zijn vastgesteld variëren. Over sommige resultaten vindt bijvoorbeeld nog voorbereidend overleg plaats. De resultaten voor elk jaar worden opgenomen in de Uitvoeringsagenda van het Energieakkoord, die meestal in februari klaar is.

De nu zichtbare resultaatmeter en de afspraken-gestart-meter worden nog aangevuld met de effectmeter. Die is gekoppeld aan de jaarlijkse in oktober verschijnende NEV met  gerealiseerde en voor 2020/23 verwachte effecten van de doorgerekende resultaten.

De onderlinge samenhang tussen de drie meters is als volgt: organisaties vertalen de afspraken uit het Energieakkoord (af te lezen in afspraken-gestart-meter) in jaarlijkse resultaten en maatregelen (af te lezen in de resultaatmeter). Deze resultaten bieden de kaders en randvoorwaarden aan burgers en bedrijven om te investeren in energiebesparing en/of nieuwe energiesystemen. Vervolgens komen deze resultaten via indicatoren tot uiting in de effecten en de mate van realisatie van de doelen (effectmeter). Resultaatmeter en effectmeter zijn dus nauw gekoppeld aan de jaarlijkse NEV.

Vanzelfsprekend gebeurt dit proces in een dynamische setting en in nauwe afstemming met rekenmeesters van ECN, PBL, RVO en CBS. Regelmatig wordt een update van de resultaatmeter gemaakt.

Meer informatie is te verkrijgen bij de BEN helpdesk via ben@ser.nl.

Aanpassing tijdelijke regeling hypothecair krediet
[ Lees meer ]
Start voorlichtingsprogramma over energiebesparing voor de woonconsument
[ Lees meer ]
Nationaal energiebespaarfonds voor huiseigenaren
[ Lees meer ]
Voorlopig energielabel voor woningen en bijbehorende berekeningsmethode
[ Lees meer ]
Start ondersteuningsprogramma Energie van VNG
[ Lees meer ]
Stimuleringsregeling energieprestatie huursector
[ Lees meer ]
Start renovatieprogramma openbare verlichting
[ Lees meer ]
Start repeteerbare aanbestedingsaanpak maatschappelijk vastgoed
Voorgenomen
1000 nota-nul-renovaties in huurwoningen door programma stroomversnelling
Voorgenomen
Fonds energiebesparing huursector
[ Lees meer ]
Wijziging van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen ten behoeve van de grootschalige uitrol van de slimme meter
[ Lees meer ]
Energieprestatievergoeding
[ Lees meer ]
Start landelijke uitrol slimme meter
[ Lees meer ]
Introductie definitief energielabel voor woningen
[ Lees meer ]
Regeling derden plaatsingen slimme meters
[ Lees meer ]
Start nationaal programma vervanging oude apparatuur
[ Lees meer ]
Energieprestatiegarantie voor huiseigenaren
[ Lees meer ]
Stroomversnelling: eerste nul-op-de-meter woning (koop)
[ Lees meer ]
Rapport aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van langetermijnverkenning energie in de gebouwde omgeving.
[ Lees meer ]
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis
[ Lees meer ]
Ontwerp Structuurvisie Windenergie op Zee: aanwijzing nieuwe gebieden voor windparken op zee
[ Lees meer ]
Openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2014
[ Lees meer ]
Structuurvisie windenergie op land: aanwijzing gebieden voor grote windparken
[ Lees meer ]
Wetsvoorstel opschaling windenergie op zee (internetconsultatie)
[ Lees meer ]
Brief aan Kamer inzake STROOM wetgeving
[ Lees meer ]
Kamerbrief over meerwaarde uit biomassa door cascadering
[ Lees meer ]
Gedragscode draagvlak en participatie Wind op Land
[ Lees meer ]
Besluit over kostentoerekening van net op zee
[ Lees meer ]
Uitrolbrief wind op zee
[ Lees meer ]
Onderzoek stimuleringsregeling warmte/koude-opslag en groen gas
Vastgesteld
Verkenning met als doel borging realisatie 14% doelstelling
[ Lees meer ]
Wijziging Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+)
[ Lees meer ]
Start uitrolprogramma overig hernieuwbare energie (186PJ)
Vastgesteld
Besluit inzet van 375 mln Euro (SDE+) t.b.v. borging 14%-doelstelling
Voorgenomen
Start uitrolprogramma windenergie op land van IPO-Rijk
[ Lees meer ]
Verankering maatschappelijke participatie in Omgevingswet (wind op land)
[ Lees meer ]
Vaststelling duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor bijstook in kolencentrales
[ Lees meer ]
Voorstel duurzaamheidscriteria vaste biomassa voor bijstook in kolencentrales
[ Lees meer ]
Besluit over realisatie van innovatief demonstratiepark Wind op Zee
[ Lees meer ]
Uitwerking aanpak kostenreductie 40%
[ Lees meer ]
Wet windenergie op zee
[ Lees meer ]
Wet tijdige realisatie Energieakkoord
[ Lees meer ]
Kamerbrief over Rijksvisie op lokale energie
[ Lees meer ]
Verlaagd tarief voor energiebelasting van duurzame energie (belastingplan 2014)
[ Lees meer ]
Ontwerpbesluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking
[ Lees meer ]
Start uitrolprogramma waterschappen: 4 PJ hernieuwbare energie in 2020
[ Lees meer ]
Start kennisuitwisseling t.b.v. decentrale, duurzame energie
[ Lees meer ]
Start Duurzame Energie PrestatieKeur voor kwaliteitsborging
[ Lees meer ]
Start Elverding aanpak voor participatie bij wind op land
[ Lees meer ]
Onderzoek aanvullende eisen warmwatervoorziening in woningen
Voorgenomen
Onderzoek naar een landelijk tarief transportkosten voor kleinverbruikers
Voorgenomen
Start ruimtelijk beleid voor inpassing decentrale, duurzame energie
[ Lees meer ]
Aanpassing Omgevingswet voor eenvoudiger vergunning warmte/koude-opslag
[ Lees meer ]
Onderzoek efficiënte aansluiting decentrale, duurzame energie op transportnet
Voorgenomen
Onderzoek verlaagd tarief energiebelasting zakelijke kleinverbruikers
[ Lees meer ]
Netbeheerders stellen informatie uit Product Installatie Register anoniem beschikbaar voor energiebesparingdiensten
[ Lees meer ]
Ruimtelijke inpassing bij vrijwaringgebieden (niet financiële belemmering)
Voorgenomen
Netinpassing en invoedingscondities, versterken draagvlak en oplossing knelpunten die opschaling beperken
Voorgenomen
Wetsvoorstel STROOM naar Tweede kamer
[ Lees meer ]
VNG aanpak ondersteuning gemeenten inzake windenergie
Vastgesteld
Geanonimiseerd openbaar maken van verbruiksdata voor gas en electriciteit van kleinverbruikers
[ Lees meer ]
Verwarmingssystemen van een energielabel voorzien
[ Lees meer ]
Ontwikkelen visie duurzame brandstofmix voor mobiliteit en transport
[ Lees meer ]
Uitvoeren Plan van aanpak 'Verbetering stationsfietsenstallingen'
[ Lees meer ]
Opstellen van een geharmoniseerd systeem voor de calculatie en registratie van CO2 in het wegvervoer
Voorgenomen
Deelname Rijkswaterstaat aan Green Deal GWW-sector
[ Lees meer ]
Opstellen Uitvoeringsplan Duurzame brandstofmix
[ Lees meer ]
Via concessieverlening stimuleren dat vanaf 2025 alle bussen in het openbaar vervoer zero emissie rijden
[ Lees meer ]
Integratie van klimaatdoelen in ruimtelijk beleid (Omgevingswet)
Voorgenomen
Ondersteuningsprogramma voor CO2-reductieplannen in personenvervoer bij grote bedrijven
Vastgesteld
Uitvoeringsplan voor grote bedrijven CO2-reductie van personenvervoer
[ Lees meer ]
Campagnes brandstofbesparing door bewust gebruik
[ Lees meer ]
Gezamenlijk lobbyplan beïnvloeding EU-bronbeleid CO2-emissies na 2020
[ Lees meer ]
Afsluiten Green Deal 'Het nieuwe Draaien'
[ Lees meer ]
"Kies de beste band" publiekscampagne bevorderen gebruik zuinige banden.
[ Lees meer ]
Campagne Ik ben hopper
[ Lees meer ]
Plan van aanpak om in 2020 100.000 deelauto's met lage CO2-uitstoot op de weg te hebben
[ Lees meer ]
Afsluiten Green Deal laadinfrastructuur elektrisch rijden
[ Lees meer ]
Regionale afspraken gericht op verhoging aandeel schone tweewielers
[ Lees meer ]
Wetsvoorstel Autobrief 2.0 van staatssecretaris Financiën aan TK
[ Lees meer ]
Afsluiten Green Deal Zero emissie stadsdistributie - start living labs in 2015
[ Lees meer ]
Via concessieverlening stimuleren dat vanaf 2025 alle bussen in het openbaar vervoer zero emissie rijden
[ Lees meer ]
Sluiten van de Green Deal CO2-besparing bij mobiele werktuigen: 'Het Nieuwe Draaien'
[ Lees meer ]
Green deal Autodelen
[ Lees meer ]
Bevorderen elektrisch personenvervoer
[ Lees meer ]
Plan van aanpak voor campagne 'Het Nieuwe Rijden 3.0' om brandstof te besparen
[ Lees meer ]