Wat is de afspraken-gestart-meter?

De Borgingscommissie houdt geïnteresseerden via dit speciaal ontworpen dashboard op de hoogte van de uitvoering van het Energieakkoord. Dit gebeurt door een grafische weergave van de globale voortgang.

Het Energieakkoord voor duurzame groei bestaat uit afspraken en maatregelen die zijn verdeeld over twaalf domeinen. De afspraken-gestart-meter geeft aan hoeveel en welke afspraken van het Energieakkoord op dit moment worden uitgevoerd. In de wijzers is dit per domein te zien. Het Energieakkoord is dynamisch: afspraken die volledig zijn uitgevoerd worden na enige tijd uit het dashboard verwijderd, nieuwe afspraken worden toegevoegd.

Huidige status

Er zijn momenteel 155 afspraken opgenomen in het dashboard. Hiervan zijn er 144 gestart. Een afspraak wordt in de afspraken-gestart-meter als gestart beschouwd als aan de volgende criteria is voldaan:

  1. de naam van de trekker van de desbetreffende afspraak is bekend
  2. er is een uitvoeringsteam samengesteld
  3. er zijn processtappen ingevuld
  4. de beoogde resultaten zijn SMART gedefinieerd

Als een afspraak aan de staf van de Borgingscommissie is aangeboden en vervolgens is goedgekeurd, verspringt de wijzer van het dashboard naar groen. Het dashboard bestaat naast de afspraken-gestart-meter, uit de resultaatmeter en de effectmeter. Organisaties die bij de uitvoering van het Energieakkoord betrokken zijn, vertalen de afspraken in resultaten (plannen van aanpak, kaders en randvoorwaarden). Dit biedt zekerheid aan burgers en bedrijven om te investeren in energiebesparing en/of nieuwe energiesystemen. De resultaten (bijvoorbeeld een wet) komen vervolgens tot uiting in de effecten en de mate van realisatie van de doelen. De effectmeter is gebaseerd op de gegevens uit de meest recente Nationale Energieverkenning. Deze meter komt naar verwachting in het najaar van 2016 voor het eerst beschikbaar.

Meer informatie is te verkrijgen bij de BEN helpdesk via ben@ser.nl.

Uitwerken (uiterlijk in 2016) van potentiële maatregelen voor 2030-ambities gebouwde omgeving
VNG facilitator op lokaal en regionaal niveau door ondersteuningsstructuur inclusief regionale energieloketten
Gebiedsgerichte, integrale aanpak, incl. aanpassing lokale Duurzaamheids-meter
Ontwikkeling van voorlichtingsprogramma over energiebesparing voor de woonconsument
Grootschalige uitrol van slimme meters
Introductie indicatief label woningen voor alle woningeigenaren en (ver)huurders in 2014 en 2015
Borging berekeningssystematiek energieprestatiecertificaat
Gebouw- en gebiedsgebonden specificaties in energieprestatiecertificaat
Start in 2014 van nationale aanpak vervanging oude apparatuur
Aanscherping energie-efficiëntienormen in het kader van Ecodesign-maatregelen
Leningen energiebesparing verrekenen met energierekening
Regionale energieloketten, als onderdeel van de VNG ondersteuningsstructuur
Verruiming leencapaciteit voor energiebesparing
Instellen van een revolverend fonds energiebesparing en verkenning aansluiting met Europese en regionale fondsen
Integrale aanpak ontzorging particulieren, incl. energieprestatie-garantie
Werkgroep ontwikkelt integrale aanpak voor VvE's en implementeert oplossingen uiterlijk medio 2014
Onderzoek voor- en nadelen van aan de woning gekoppelde lening voor energiebesparing
Uitvoering Convenant Energiebesparing Huursector
Woonlastenbenadering bij beoordeling investeringsplannen
Onderzoek mogelijkheid woonlastengarantie particuliere verhuurders
Verspreiding aanpak Stroomversnelling voor 'notanul'-renovaties
Onderzoek mogelijkheden voor realisatie van energienotaloze woningen in bestaande voorraad
Subsidieregeling 400 miljoen voor verhuurders in de sociale huursector
Ontwikkeling repeteerbare aanbestedingsaanpak verduurzaming energievoorziening vastgoed
Versnelde renovatie openbare verlichting
Verankeren van erkende maatregellijsten in de Wet Milieubeheer
Intensivering handhaving Wet Milieubeheer
Oprichting expertisecentrum energiebesparing
Uitvoering pilot EPK-systeem (energie prestatie keuring)
Onderzoek naar financieringsinstrument industriële energiebesparing
Raamwerk voor bedrijfsspecifieke afspraken MEE-bedrijven (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntieverbetering)
EIA (energie investeringsaftrek) zoveel mogelijk richten op energie-efficiëntie
Oplossing voor hernieuwbare opwekkingstechnologieën die straks geen EIA (energie investeringsaftrek) meer krijgen
Verbeterd CO2 sectorsysteem glastuinbouw gaat uiterlijk in per 1-1-2015
Nieuwe afspraken over financiering en invulling van het programma Kas als Energiebron
Versnellingsplan geothermie
Versnellingsplan Het Nieuwe Telen
Marktpositionering van producten geteeld met hernieuwbare energie of energiebesparing
Blijvende inzet voor beschikbaarheid van voldoende duurzame (extern geleverde) CO2
Energie-efficientie agrosectoren buiten de glastuinbouw
Samenhangend plan van aanpak voor benutting van industriële warmtehuishouding om potentie te benutten.
Verkenning inzet BIO-WKK in de industrie
Onderzoek mogelijkheden regionale warmte- en koude- infrastructuur
Oprichting programmabureau duurzame warmte (Rijk - provincie Zuid-Holland)
Businessplan voor Deltaplan warmte, operationeel ruim voor 2020
Maatschappelijk draagvlak voor uitvoering akkoord Wind op land
Doorontwikkeling aanvullend potentieel na 2020
Versnelling inpassing in gereserveerde gebieden
Verankering participatieplan in Omgevingswet
Gedragscode voor initiatiefnemers
Ruimte voor opgesteld vermogen wind op land 2020
Voorstellen voor innovatief demonstratiepark in 2014
Allocatie SDE+-budget voor wind op zee (taakstellende aanbesteding)
Besluit kostentoerekening transportnet
Robuust wettelijk kader opschaling WOZ
Mogelijkheid net op zee (incl. kostentoerekening)
Realiseren afgesproken aanbestedingspad
Bepalen duurzaamheidscriteria
Uitwerking cascadeagenda
Uitwerken overig hernieuwbaar, oplopend tot 186PJ in 2023
Aanpassing SDE+-regeling
Onderzoek stimuleringsregeling WKO en groen gas
Inzet E 375 mln voor WOZ, tbv versnellen uitrolpad indien sprake van gat naar 14% in 2020
Werkbare oplossingen ontwikkelen
Waterschappen produceren in 2020 minstens 40% duurzame energie
Ontwikkelen lokale ondersteuningsstructuur + aanpak specifiek gericht op windmolens(aanvulling DGC)
Inrichting kwaliteit- en certificerings- systeem DDE-aanbieders
Ruimtelijk beleid voor DDE
Elverding-aanpak' met betrokkenheid burgers en bedrijven (inpassing WoL)
Vereenvoudiging WKO-regelgeving
Impuls warmte-/koudeprojecten
Vergunningsverlening WKO vereenvoudigen
Kosteneffectieve labels apparaten
Modernisering G+E-wet (STROOM)
Onderzoek een landelijk tarief transportkosten afnemers
Onderzoek efficiente aansluiting DDE-systemen op net + analyse taak netbeheerders voor lokaties tbv duurzame energieopwekkin
Info beschikbaar (geanonimiseerd) maken voor energiebesp-diensten
Experimenteerruimte Electriciteits- en gaswet (STROOM)(lichter toezichtregime)
Experimenteerruimte Electriciteits- en gaswet (STROOM)(transporttarieven)
Verlaagd tarief EB kleinverbruikers
Onderzoek verlaagd tarief voor zakelijke kleinverbruikers
Realisatie aansluitnet op zee voor windparken
Ontwikkeling / realisatie smart grids + introductie demand management
Ontwikkeling van opslagcapaciteit. O.a. stimulering elektrisch vervoer en laadinfra, power to gas (waterstof en methaan)en/of
Effecten innovatie op energie-infra via experimenten, zoveel mogelijk aansluiten bij topsectorenbeleid
Intensivering van internationale aanpak in pentalateraal forum
Bevordering adequaat en stimulerend Europees reguleringskader voor goed investeringsklimaat
Verkenning samenwerking buurlanden mbt energie-innovatie
Voeren van een gezamelijke lobby voor een verbeterpakket ETS (Europees systeem voor emissiehandel)
Compensatie van indirecte kosten als gevolg van ETS (Europees systeem voor emissiehandel) voor carbon leakage-bedrijven
Afstemming met buurlanden over instrumentarium voor CO2 reductie
Opstellen van common denominator voor maatregelen op het gebied van CO2-reductie
Concretisering maatregel CO2 uitstoot kolencentrales
Sluitende ketenaanpak bij sanering energiesector (wo sociaal plan kolencentrales)
Langetermijnvisie van het Rijk op CCS
Benutting Energieakkoord bij demoproject CCS
In de eerste helft van 2014 een gezamenlijke visie op de toekomstige duurzame brandstoffenmix ontwikkelen
In 2014 een Green Deal over zero-emissie stadsdistributie afsluiten
In 2014 een onderzoek naar 'betalen voor gebruik' voor voertuigen starten
Integreren van gemeentelijke klimaatdoelen in ruimtelijke plannen bij de aanpassing van ruimtelijk beleid in het kader van de Omgevingswet
Provincies en gemeenten maken gebruik van bereikbaarheidsindicatoren bij aanpassing van ruimtelijk beleid in het kader van de Omgevingswet
Nederlandse stakeholders beïnvloeden gezamenlijk het EU-bronbeleid t.a.v. CO2-emissies van voertuigen na 2020
Publiek-private marktvoorbereiding voor de transitie naar duurzame mobiliteit als onderdeel van het Actieplan duurzame brandstoffenmix
Inzicht in terugverdientijd van energiebesparende maatregelen voor vracht- en bestelauto's
Onderzoek naar marktkansen voor de transitie naar koolstofarme voertuigen, mede in het licht van het Actieplan duurzame brandstoffenmix
Sluiten van een Green Deal voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrisch rijden
Fiscale stimulering van ultrazuinige personenauto's
Bevorderen van 'slim reizen' bij werkgerelateerde mobiliteit
Grote bij VNO-NCW aangesloten bedrijven hebben in 2020 een uitvoeringsplan voor de CO2-reductie van personenvervoer
Het vervoerend en verladend bedrijfsleven krijgt een uniforme meetmethodiek aangereikt voor prestatievergelijking op het terrein van duurzame logistiek
I&M ontwikkelt een ondersteunend programma voor CO2-reductie van personenvervoer bij grote bedrijven
In 2015 zijn 1 miljoen universele mobiliteitspassen in gebruik; in 2020 zijn 100.000 deelauto's met een gemiddelde CO2-uitstoot van minder dan 50 mg/km op de weg
Brandstofbesparing door een prestatiebeoordeling van chauffeurs, werktuigbedienden en schippers
Sluiten van de Green Deal CO2-besparing bij mobiele werktuigen: 'Het Nieuwe Draaien'
Deelname van Rijkswaterstaat aan de Green Deal Grond-, Weg- en Waterbouw om door het inkoopbeleid energie te besparen
Plan van aanpak voor campagne 'Het Nieuwe Rijden 3.0' om brandstof te besparen
Opzetten van een langdurige campagne om de wenselijke verandering in mobiliteitscultuur te bevorderen
Stimuleren gebruikmaking van modelbestek voor aanbesteding van concessies, mede gericht op CO2-neutraal openbaar vervoer
Routekaart naar Duurzaam openbaar vervoer
Via concessieverlening stimuleren dat vanaf 2025 alle bussen in het openbaar vervoer zero emissie rijden
Voor eind 2014 bevorderen van regionale afspraken om het aandeel van schone tweewielers in verplaatsingen te verhogen naar 35 procent in 2030
Plan van aanpak 'Verbetering stationsfietsstallingen' opstellen om de modal shift van auto naar schone tweewielers te bevorderen
Green Deal Fiets volledig uitvoeren
Logistieke optimalisatieprojecten en programma’s in samenwerking met de Topsector Logistiek
In 2015 komt er een geharmoniseerd systeem voor de calculatie en registratie van CO2
Alle grotere transportbedrijven en eigen vervoerders hebben in 2020 een nulmeting CO2-uitstoot gedaan en een CO2-reductieplan opgesteld
Verladers en logistieke dienstverleners besparen energie door optimaal gebruik te maken van de beschikbare modaliteiten
Maximale inzet van de sector om in de binnenvaart in de periode 2007-2020 20% energie te besparen
Verladers zorgen er voor dat in toenemende mate goederenvervoer wordt uitgevoerd door bedrijven die gevalideerde CO2-registratie bijhouden
Actieplan Duurzame brandstoffenmix
Samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs, overheid en andere relevante organisaties zorgen voor voldoende technisch geschoolde vaklieden via de Human Capital Agenda van de Topsector Energie
In 2014 starten in regio's intersectorale pilots om- en bijscholing van professionals en werkzoekenden gericht op 'green skills' voor nieuwe banen in de energie- en verwante sectoren
Bij uitfasering van werk in de fossiele energiesector worden betrokken werknemers zoveel mogelijk naar nieuwe banen doorgeleid
Partijen in de energiesector, bouw- en installatiesector en CleanTech-sector zorgen gezamenlijk voor goede arbeidsverhoudingen
Partijen in de energiesector, bouw- en installatiesector en CleanTech-sector leven de regelgeving en cao-afspraken na
De komende jaren intensiveren de Duurzame Energie Koepel, FNV en CNV de sociale dialoog over arbeidsvraagstukken in de duurzame energiesector in de brede zin van het woord
De energiesector commiteert zich aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen door naleving van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
Onderzoek naar mogelijkheden van gericht inzetten van SDE+-middelen voor demonstratieprojecten die bijdragen aan een reductie van de kosten voor hernieuwbare energie
Creëren van een innovatiesubsidieregeling voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering ten behoeve van de export
Op basis van input van de Topsector Energie identificeren welke technologieën in aanmerking moeten komen voor de EIA-regeling
Vergroten van inzicht in beschikbare financieringsmogelijkheden voor CleanTech, verbeteren van de samenhang daartussen en vergroten van de toegankelijkheid
Bevorderen van samenhang tussen financieringsfaciliteiten voor Cleantech innovaties en voor de uitrol van (grootschalige) hernieuwbare energieopwekking
Door het ministerie van Economische Zaken geëntameerde haalbaarheidsstudie naar de potentie van een Netherlands Innovation Accelerator Fund
In 2014 formuleren van concrete doelstellingen in het kader van het lopende programma Innovatie Inkoop Urgent
De Topsector Energie werkt de geïntegreerde internationaliseringsagenda 'Smart solutions for sustainability' uit
Naar analogie van de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet (STROOM, start 2015) creëren van experimenteerruimte en wegnemen van knelpunten binnen Omgevingswet en Crisis- en herstelwet
Onder regie van de overheid verbeteren van de inrichting van wet- en regelgeving door het crëeren van experimenteerruimte, doel- in plaats van middelvoorschriften, wegnemen van structurele knelpunten
Volgens een vast format bundelen van informatie over ontwikkelingen op het gebied van relevante wet- en regelgeving door koepelorganisaties en deze per kwartaal delen met de achterban
In 2014 richt de Topsector Energie een MKB-loket in, dat zich mede richt op Cleantech
Samen met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, onderwijs, overheid en andere relevante organisaties zorgen voor voldoende technisch geschoolde vaklieden via de Human Capital Agenda van de Topsector Energie
In 2014 sluiten de Nederlandse Vereniging Banken en het ministerie van Economische Zaken een Green Deal over het opzetten van een Expertisecentrum Financiering
Het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onderzoeken hoe provincies en gemeentes kunnen participeren in het Expertisecentrum Financiering
Creëren van de voorwaarden voor een optimale transformatie van financiering van grootschalige duurzame energieprojecten
Aanstellen van een kwartiermaker voor creëren van mogelijkheden voor de financiering van grootschalige duurzame energieprojecten
Opstellen Warmtevisie 2014